Trænerkodeks for Slangerup Badminton

Trænere og hjælpetrænere er forbilleder for klubbens spillere, og skal agere herefter, med engagement og positivitet overfor alle klubbens spillere. Ved ungdomstræningen medvirker desuden også af en række dedikerede hjælpetrænere, som under ledelse af trænerne er med til at løfte ovenstående opgave. Som træner og hjælpetræner er du i besiddelse af et godt humør, er udadvendt og god til at indgå i personlige relationer med klubbens spillere.

Det er trænerteamets ansvar, i samarbejde med ungdoms-/seniorudvalget, at der er en ”rød tråd” i den tilbudte træning på tværs af de enkelte ungdoms-/seniorhold, således at træningen tjener klubben som helhed og ikke bare det enkelte hold. Trænerteamet kan inkludere enkelte spillere på et andet holds træning i de tilfælde, hvor trænerteamet skønner, at dette vil være med til at løfte, styrke og forbedre den aktuelt tilbudte træning. I disse tilfælde ændres fokus ikke for det aktuelle hold. Dette er også med til at styrke de sociale bånd i klubben generelt og mellem spillere, der træner på forskellige hold.

Der afholdes møde med den sportslig ansvarlige, trænerteamet for ungdomstræningen fire gange i løbet af sæsonen (datoer fastlægges i august måned) hvor alle trænere, hjælpetrænere og en repræsentant for ungdomsudvalget gennemgår den tilbudte træningen, taler om trænerteamets og spillernes engagement, og hvordan ungdomstræningen evt. kan/skal forbedres. Det er også på disse møder, at eventuelle ændringer i forhold til holdsammensætninger og spillere mm. aftales. Ligeledes holder den sportslig ansvarlige ungdomstræner, samt en repræsentant fra ungdomsudvalget løbende små møder med trænere og hjælpetrænere, hvor generelle ting gennemgås.

Trænerteamet er forpligtet til at sikre at alle nye ungdomsspillere udfylder en ”Tilmeldingsblanket til prøvetræning” allerede 1. gang spilleren deltager i prøvetræning på et ungdomshold. Denne tilmeldingsblanket skal herefter afleveres til en repræsentant for ungdomsudvalget således, at nye spillere kan blive oprettet og medlem af klubben hurtigst muligt.

Da ungdomstræningen er ungdomsudvalgets ansvar og seniortræningen er seniorudvalgets ansvar skal alle ændringer foretages i samarbejde med en repræsentant fra disse udvalg.

Alle udtagelser af spillere til ekstra træning, holdturnering, nye hold, arrangementer osv. foretages efter aftale mellem den sportslig ansvarlige, trænerteamet og det ansvarlige udvalg. Først herefter kontaktes de pågældende spillere af det ansvarlige udvalg (og evt. træner hvis dette skønnes relevant). Dette er vigtigt, for at andre spillere i klubben får en forståelse for, hvorfor klubben i de enkelte tilfælde har udvalgt bestemte spillere, og at det i andre tilfælde er andre spillere, der kan blive udvalgt.

Trænerne skal:
- møde velforberedt og i god tid – det er trænerens ansvar at sikre hallen er klar, så træningen kan påbegyndes til den aftalte træningstid.
- benytte det udleveret trænerteam tøj ved klubbens træningen
- sikre elektronisk afkrydsning af de fremmødte spillere via klubmodulapp.
- yde en god indsats ved. bl.a. at motivere spillerne i positiv retning.
- møde spillerne på spillerens niveau.
- så vidt muligt deltage i trænermøder i løbet af sæsonen.
- så vidt muligt deltage i kurser, efter anvisning fra klubben.
- vejlede og oplære hjælpetrænere ved ungdomstræning.
- henvise nye spillere til en repræsentant for ungdoms-/seniorudvalget.
- ikke benytte mobiltelefon eller lign. under træningen (medmindre situation tilsiger dette).
- så vidt muligt deltage i klubarrangementer, ulønnet.
- besvare spørgsmål fra forældre og spillere.
- sikre oprydning efter træning, og at træningseffekter og bolde placeres i klubbens depot samt aflåsning af hallen.
- øjeblikkeligt at agere hvis en spiller bliver skadet, syg eller andet under træningen, og evt. kontakte forældre og/eller en repræsentant fra ungdoms-/seniorudvalget hvis dette skønnes nødvendigt.
- lave en samarbejdsaftale med bestyrelsen.
- udfylde en børneattest hvert år.

Hjælpetrænerne skal:
- møde velforberedt, i god tid (min. 10 min før) og klar til at påbegynde træning til den aftalte træningstid.
- benytte det udleveret trænerteam tøj ved klubbens træningen
- yde en god indsats og være klar til at lære fra sig.
- så vidt muligt deltage i kurser, efter anvisning fra ungdomsudvalget.
- være behjælpelig med opsætning af net, finde bolde og ketsjere frem ved dagens start
- være behjælpelig med opvarmning, badmintonlege osv. efter anvisning af træneren.
- hjælpe til under træningen efter anvisning af træneren.
- selvstændigt være opmærksom på spillere, der behøver støtte, og giver dem denne støtte, evt. efter aftale med træneren.
- ikke benytte mobiltelefon eller lign. under træningen (medmindre situation tilsiger dette).
- rydde op efter endt træningstime.
- så vidt muligt deltage i ungdomsarrangementer, ulønnet.
- sende timegodtgørelser til en repræsentant for ungdomsudvalget ved udgangen af hver eller hver anden måned.
- lave hjælpetræneraftale med en repræsentant for ungdomsudvalget.
- udfylde en børneattest, hvis man er over 15 år.
- henvise forældre og/eller spillere, der har spørgsmål vedr. træningen, til den ansvarlige træner.

Både trænere og hjælpetrænere skal hurtigst muligt melde afbud til en repræsentant for ungdoms-/seniorudvalget, hvis man bliver forhindret eller syg og derfor ikke kan komme til træningen. Hvis man selv finder en afløser til ungdomstræningen skal dette meldes til en repræsentant for ungdomsudvalget.

Opdateret 1. august 2019