Slangerup Badmintonklubs vedtægter

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. november 1944, med ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 29. september 1958, 19. september 1961, 23. maj 1962, 19. juni 1974, 26. maj 1975, 17.maj 1976, 22. maj 1995, 20. juni 2017, 24. maj 2018, 29. oktober 2019, 15. september 2020, 28. september 2021,25. oktober 2022, samt 19. september 2023

 

 

 

§ 1 - Navn og hjemsted

Foreningen Slangerup Badmintonklub (SB) har hjemsted i Frederikssund kommune, med hjemmehørende adresse i idrætshallerne på Idrætsvej 5, 3550 Slangerup.

Foreningen er via Badminton Sjælland tilsluttet Badminton Danmark under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 - Formål

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige rammer for dens medlemmer til at spille badminton. SB ønsker at være så stor og bred som muligt og tilbyde alle mulighed for at spille badminton hos os, og ikke mindst udvikle sit badmintonspil. Udover SB's fokus på bredden søger vi også at udvikle alle spilleres potentiale ud fra deres talent og ønsker. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben har vi som mål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Sidst men ikke mindst, er det et overordnet mål at øge kendskabet til Badminton-spillets glæder.

 

§ 3 - Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver person efter fremsat anmodning. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler derfor.

Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsformålet.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen under forudsætning af at medlemmet er fyldt 18 år.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde SB's vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Eventuelt endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

 

§ 4 - Indmeldelse

Indmeldelse skal ske ved oprettelse af profil og/eller tilmelding via klubbens hjemmeside www.slangerup-badminton.dk.

 

§ 5 - Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til den ansvarlige for henholdsvis ungdom-, senior- og motionistafdelingen og eventuelt betalt kontingent refunderes ikke. Hvis et medlem ikke tilmeldes et hold eller bane i en hel sæson udmeldes medlemmet automatisk af SB.

 

§ 6 - Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen qua godkendelse af budgettet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen og behandles under generalforsamlingens dagsorden pkt. 4.

 

§ 7 - Restance

Kontingentet betales direkte i forlængelse af tilmelding på SB's hjemmeside.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med kontingent udover 1 måned, hvis medlemmet ikke senest 14 dage efter rykker kan dokumentere at have betalt.


§ 8 - Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 9 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag skal finde sted med 2 ugers varsel ved udsendelse af mail og offentliggørelse på SB's hjemmeside, Facebook side og/eller opslagstavle.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, samt forældre/værger for medlemmer under 16 år kan stemme på medlemmets vegne såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10 - Digital generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Beslutningen om afholdes af en digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§ 11 - Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (i ulige år)

7) Valg af kasserer (i lige år)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år og 2 i lige år)

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen gælder for 1 år

10) Valg af revisor og revisorsuppleant gælder for 1 år

11) Eventuelt

 

§ 12 - Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og §18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og offentliggøres efterfølgende på SB's hjemmeside.

 

§ 13 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 14 - Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

1 bestyrelses-suppleant vælges for ét år af gangen

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

Bestyrelsen er kontingentfri.

 

§ 15 - Regnskab

Foreningens regnskabsår følger sæsonen (1. juli - 30. juni). Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 16 - Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i april måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17 - Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 18 - Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 19 - Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.